DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Koncem roku 1992, ještě za života pana prof. Borůvky a s jeho souhlasem, vznikla Nadace Otakara Borůvky.

"S velkým nadšením jsem uvítal, když v září a říjnu 1992 za mnou přišli moji někdejší žáci a dnešní kolegové a spolupracovníci profesor Neuman, docent Fuchs a docent Půža s nápadem založit nadaci pro rozvoj matematiky, která by nesla mé jméno. Ne, nejsem neskromný, mé jméno v záhlaví není nejdůležitější, ale celý záměr odpovídal mým ideálům. Kolegové měli velmi pečlivě promyšlený záměr - podporovat rozvoj věd, zejména věd matematických a zvláště jejich aplikace. To se mi velice zamlouvalo, a já se o to přimlouval - přísně individuálně, adresně poskytovanými podporami nadaným a perspektivním studentům či kolegům, kteří by mohli pomocí nadace posunout matematické vědy o další krůček vpřed. Zdálo se mi, že nikoliv pro nadaci, ale pro mne je ctí, když taková nadace, i v budoucnu, kdy už nebudu mezi přáteli, ponese moje jméno, jméno jednoho z řady matematiků, který vědomě, a to znovu zdůrazňuji, této krásné vědě dal přednost před vším v celém svém životě." (Otakar Borůvka)

Na základě zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, Nadace Otakara Borůvky v roce 1999 se transformovala na Společnost Otakara Borůvky, občanské sdružení a na základě zákona č.83/1990, o sdružování občanů, v roce 2018 na Společnost Otakara Borůvky, spolek.

Činnost spolku Společnost Otakara Borůvky je zaměřena na dosahování obecně prospěšných cílů, spočívajících v rozvoji věd obecně a věd matematických i jejich aplikacích a zvláště na podporu mladých matematických talentů.
Společnost Otakara Borůvky ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků a Gymnasiem v Uherském Hradišti od roku 2006 organizuje Soustředění šestičlenných reprezentačních družstev ČR a SR na Mezinárodní matematickou olympiádu, financovanou v prvních deseti ročnících výlučně z nestátních prostředků zajištěných Společností Otakara Borůvky u soukromých sponzorů podporujících rozvoj mladých matematických talentů. První soustředění proběhlo poprvé v roce 2006 v Hluku u Uherského Hradiště, pak každoročně v Regionálním vzdělávacím středisku v Uherském Hradišti.
Společnost Otakara Borůvky si dovoluje poděkovat za vynikající spolupráci doc. RNDr. Jaromíru Šimšovi, předsedovi ústřední komise Matematické olympiády JČMF, za skvělou organizaci odborné části těchto soustředěních, která měla vždy velmi dobře připravený program a splnila důležitou úlohu v přípravě reprezentantů obou zemí.
Děkuje i doc. RNDr. Zdeňku Botkovi, CSc., řediteli Gymnasia v Uherském Hradišti za skvělou organizaci každoročního Setkání českých a slovenských matematiků na Gymnáziu v Uherském Hradišti, věnovaná vzpomínkám na akademiky Otakara Borůvku, absolventa tohoto gymnasia, Michala Greguše, Františka Neumanna nebo dalším významným matematickým osobnostem či aktuálním odborným tématům.

Tuto akci pravidelně podporují významné osobnosti z odborného i společenského života, např.:

  • RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, víceguvernér ČNB (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, prorektor Masarykovy university v Brně (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc. děkan MF fakulty Komenského university v Bratislavě (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, předseda podvýboru pro vysoké školy a vědu Sněmovny poslanců PČR (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brno (2018).

Vyplňte vše Odeslat

Aktuality

Vyjádření SOB k podpisu novely školského zákona Ing. Milošem Zemanem, prezidentem ČR

Předseda dozorčí rady RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. zaslal dne 16. června 2020 e-mail adresovaný na prezidenta republiky, v kopii na prezidentskou kancelář, a 17. června 2020 expresní doporučenou poštou žádost za Společnost Otakara Borůvky i velkou většinu matematiků z akademické obce, aby novelu školského zákona prezident nepodepsal a vrátil ji k novému projednání v PSP a tím také nepodpořil zrušení povinné maturity z matematiky.

K žádosti jako příloha bylo přiloženo Zdůvodnění žádosti (zde ) a podpůrná vyjádření JČMF (zde ), Matematického ústavu AV ČR (zde ), Asociace ředitelů gymnázií (zde ) i vyjádření Svazu průmyslu a dopravy (zde ).

Senátoři ve středu 10. 6. 2020 schválili novelu školského zákona a Senát ji předal prezidentské kanceláři nejdříve ve čtvrtek nebo spíše v pátek, aby ji prezident republiky podepsal.

V úterý 16. 6. 2020 navštívil předseda vlády, která předložila začátkem října 2019 novelu školského zákona k projednání PSP, prezidenta republiky, který následující den novelu zákona podepsal...

Je těžko pochopitelné, že prezident republiky bez potřebné expertízy novelu školského zákona podepsal, přestože se novela projednávala v parlamentu ČR skoro devět měsíců a obou komorách parlamentu padlo mnoho výhrad k této novele.

Navíc povinnou maturitu z matematiky podpořily významné průmyslové svazy, důležité odborové svazy, akademické organizace i mnoho významných osobností akademické obce, např.:
•  Svaz průmyslu a dopravy ČR,
•  Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
•  Asociace ředitelů gymnázií ČR,
•  Hospodářská komora ČR,
•  Jednota českých matematiků a fyziků,
•  Matematický ústav Akademie věd ČR,
•  Společnost Otakara Borůvky,
•  Asociace češtinářů,
•  Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE),
•  Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA),
•  Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy aj. •  prof. Jaroslav Nešetřil (světově uznávaný matematik z Univerzity Karlovy),
•  doc. Tomáš Vejchodský (ředitel MÚ AV ČR),
•  dr. Michala Bulanta (prorektor Masarykovy university) aj.

Rozhodnutí vlády ČR, Parlamentu ČR a prezidenta ČRP zrušit povinnou maturitu z matematiky bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let, až podle ministerstva školství a vlády bude výuka matematiky na středních školách na patřičné úrovni.

Stačilo nařízením vlády upravit obory, které budou povinnou maturitu z matematiky mít a ne ji rušit.


Kompletní korespondence zaslaná matematické obci, předsedovi vlády A. Babišovi, předsedům politických stran zastoupených v PSP ČR, všem předsedům poslaneckých klubů, všem členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je k nahlédnutí ZDE.


XV. Česko-Slovenské soustředění Matematické olypiády 2020 ZRUŠENO

Milé kolegyně, drazí kolegové,
velice se všem omlouváme, ale letos kvůli současné pandemii neproběhne tradiční červnové setkání českých a slovenských matematiků v Uherském Hradišti. Současně si vás dovolujeme informovat, že neproběhne ani týdenní společné soustředění českých a slovenských středoškolských representačních družstev v Uherském Hradišti, jako příprava na Mezinárodní matematickou olympiádu, v rámci kteréhož setkání českých a slovenských matematiků byvá pořádáno.
Věříme, že příští rok se setkání opět uskuteční. Dostatečně dopředu vás budeme informovat.

Všem přeji hodně zdraví a pohody v této složité době.
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. za organizační výbor


Jednání správní a dozorčí rady 2020

Dne 28. ledna 2020 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl vyjádřen souhlas se jmenováním doc. RNDr. Sylvy Šantavé, CSc., doc. RNDr. Jozefa Vencka, CSc. a Mgr. Jitky Kominácké, Ph.D. (vnučky pana prof. Borůvky) čestnými členy Společnosti Otakara Borůvky.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:


Oslavy u příležitosti 120. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Dne 20. května 2019 proběhlo v universitním kině Scala slavnostní shromáždění konané u příležitosti 120. výročí narození pana profesora Otakara Borůvky. Oslav 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky se zúčastnilo přibližně 250 osob (asi 100 v Uherském Ostrohu a cca 150 v Brně) nejen z akademického, vysokoškolského i středoškolského prostředí (např. z Akademie věd ČR - z Karlovy, Masarykovy, Komenského a Mendlovy university; z VUT Brno i Praha, University obrany Brno, University Tomáše Bati ve Zlíně, Báňské university v Ostravě; zástupci a žáci Gymnasia kpt. Otakara Jaroše Brno i Gymnasia v Uherském Hradišti; ale i významní představitelé státní i veřejné sféry - z Poslanecké sněmovny PČR, statutárního města Brno, města Uherský Ostroh).
Velice si vážíme i účasti bývalých přímých žáků pana profesora Otakara Borůvky i těch, kteří přišli zavzpomínat na vědce světového formátu, skvělého učitele i vzácného člověka.


Jménem Společnosti Otakara Borůvky si dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat čestným hostům a přednášejícím za jejich vystoupení na slavnostním semináři věnovanému 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky.
Obzvláště je naší milou poviností poděkovat i universitní cimbálové muzice, která vytvořila skvělou atmosféru při neformálním setkání účastníků slavnostního semináře.
Dovolujeme si také poděkovat prof. Zuzaně Došlé, prof. Michalovi Gregošovi, dr. Robertu Haklovi, členům přípravného výboru a Ing. Ditě Blažkové za skvělou spolupráci na přípravě slavnostního semináře.
Chceme poděkovat také jezuitovi páteru Ladislavu Noskovi za církevní obřad při kladení věnce na hrob prof. Otakara Borůvky umístěného na čestném pohřebiště města Brno.
Podle ohlasů zúčastněných účastníků semináře se nám všem podařilo vytvořit velmi srdečnou atmosféru a v té zavzpomínat na pana profesora Otakara Borůvku, vědce světového formátu, skvělého učitele a vzácného člověka.
Krásné chvíle prožité během semináře si Vám dovolujeme přiblížit videozáznamem dopoledního části programu i fotogalérií zachycující průběh celého slavnostního shromáždění. Oběma autorům Ing. Pavlu Šilerovi a Ing. Pavlu Juránkovi moc děkujeme.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady)
RNDr. Vladimír Kaňovský,CSc. (předseda dozorčí rady)Video, fotografie a více informací o akci najdete ZDE.Letošní činnost